Abonnement
Ved at tilmelde sig aftalen, accepterer du disse abonnementsbetingelser. Abonnementet giver dig ret til at bruge det lejede depotrum i abonnementsperioden.

Betalinger
Abonnementet er baseret på periodiske betalinger. Betalingen skal ske på forhånd i starten af hver abonnementsperiode, og sker automatisk via administrationssystem.

Fortrydelsesret
Fjernsalg i Danmark er omfattet af 14 dages fortrydelsesret, jf. forbrugeraftaleloven. Ved leje af et lagerrum hos Kælderrummet, indgås aftalen på Kælderrummets faste forretningssted, hvorfor reglerne om fortrydelsesret ved fjernkøb i forbrugeraftaleloven ikke finder anvendelse. Med oprettelse af din aftale er der indgået en bindende lejeaftale, hvoraf der ikke er fortrydelsesret.

Brug af lagerplads
Du skal kun opbevare tilladte varer og skal overholde alle gældende love og regler ved opbevaring af varer. Farligt gods såsom, eksplosivt, brand- eller miljøfarligt gods, må ikke lagres i rummet. Skal maskiner eller motorer oplagres, skal alle brandbare væsker såsom olie, benzin og lignende væsker tømmes. Køleskabe og frysere som indeholder væsker der kan lække og forårsage skade på genstande, skal være tilbørligt indpakket. Alle former for fordærvelige varer, må ikke opmagasineres. Levende dyr må under ingen omstændigheder opbevares i de lejede rum. Kælderrummet har ret til at inspicere lagerpladsen med passende varsel.

Overtagelse og forandringer
Du er ikke berettiget til at foretage ændringer på det lejede.

Adgang til det lejede
Du har adgang til depotrummet kl. 6-22 året rundt. Adgangen til depotrummet foregår via låst hoveddør, hvortil kode udleveres ved indgåelse af aftalen. Kælderrummet kan ikke gøres erstatningspligtig for tab og lign, der måtte opstå som følge af pludseligt opstående svigt i automatiske døre, porte og tekniske anlæg.

Færdsel på ejendommens område
Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i det lejede eller i ejendommens korridorer. Rygning samt brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område. Såfremt der udøves stærkt støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper ejendommens personale eller andre lejere, er Kælderrummet berettiget til, at bortvise lejer fra det lejede og ejendommens område. Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område. Fjernelse af transportvogne eller andet materiale fra ejendommens område vil blive betragtet som tyveri og vil blive politianmeldt. Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejde efter lejers fraflytning, vil blive fjerne på din bekostning.

Ansvarsbegrænsning
Kælderrummet er ikke ansvarlig for tab, skade eller tyveri af varer opbevaret på lagerhotellet. Lejere er ansvarlige for at forsikre deres egne varer under forudsætning af, at lejere giver sit forsikringsselskab meddelelse herom. Ansvaret herom er udtrykkeligt lejerens. Kælderrummet har tegnet alm. bygningsforsikring, der alene omfatter skade på bygningen, medens skader der sker på lejers opbevarede genstande ikke er opfattet af Kælderrummets forsikring.

Opsigelse
Begge parter kan opsige abonnementet med 1 måneds varsel. Ved opsigelse vil lejer ikke modtage refusion for eventuelt resterende tid af den pågældende abonnementsperiode. Opsigelsen skal ske via Kælderrummets administrationssystem.

Aflevering af lejemålet
Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved overdragelsen. Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til, at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.

Ændringer i Betingelserne
Kælderrummet forbeholder sig ret til at ændre disse abonnementsbetingelser. Lejere vil blive informeret om sådanne ændringer og vil have mulighed for at opsige deres abonnement, før de nye betingelser træder i kraft.

Inkasso og ophævelse ved manglende betaling
Ved manglende betaling vil lejer modtage påmindelser pr. SMS og mail, dernæst sender Kælderrummet påkrav om betaling af skyldig leje, og der vil i den forbindelse blive pålagt gebyr for manglende betaling af leje. Hvis lejer fortsat ikke betaler det skyldige beløb kan aftalen ophæves, såvel som det skyldige beløb vil blive overdraget til inkasso og fogeden om nødvendigt blive inddraget.

Kælderrummet kan hæve lejeaftalen og lejer er forpligtet til at betale udgifterne i forbindelse med ophævelse og evt. udsættelse af aftalen, herunder i nedenstående tilfælde.

Gældende Lov
Disse abonnementsbetingelser er underlagt dansk lovgivning, og eventuelle tvister vil blive afgjort i danske domstole.
Ved at tilmelde sig Kælderrummets abonnementet, anerkender og accepterer lejer disse betingelser.